Algemene Voorwaarden

( Print Algemene Voorwaarden )

ALGEMENE VOORWAARDEN HOCKEYPOLO.COM V.O.F.

1. ALGEMEEN
(a) Uw contractpartner voor alle bestellingen via deze online aanbieding is Hockeypolo.com V.O.F. vertegenwoordigd door de directie J.T. Engelen, G.M. Pelt en M.A. Portengen, Prinses Julianalaan 78B 3062DL Rotterdam, vanaf hier genoemd "Hockeypolo.com". Hockeypolo.com staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24375214.

2. TOEPASSELIJKHEID
(a) Al onze aabiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende tecnische hoedanigheden e.d. van onze producten en betreffende levertijden, die wij slechts globaal kunnen opgeven, uitgaande van normale omstandigheden.
(b) De koper/opdrachtgever kan zich hieraan nimmer het recht ontlenen afname van de goederen te weigeren, danwel zijn betalingsverplichtingen op te schorten,terwijl hij niet gerechtigd is de overeenkomst te doen ontbinden.

3. PRIJZEN
(a) Prijsopgaven doen wij op basis van de geldende prijzen, ons daarbij het recht voorbehoudende op doorberekening van eventuele verhogingen van de rechten, accijnzen e.d. en van inkoopprijzen, deze laatste ook, indien zij enkel het gevolg is van wijziging in valutaverhouding.

4. OVEREENKOMSTEN
(a) Overeenkomsten binden ons eerst dan wanneer zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.

5. LEVERINGEN
(a) De levering geschiedt af magazijn, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door ons of namens ons wordt geleverd, van welk ogenblik af het risico voor de koper/opdrachtgever is.
(b) Alle transportkosten zijn voor rekening van de koper, ook indien ten aanzien van transport en transportkosten anders wordt overeengekomen, blijft het risico voor de koper.
(c) Indien de koper/opdrachtgever de goederen weigert af te nemen, hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.
(d) Te allen tijde hebben wij het recht van koper/opdrachtgever te verlangen dat hij zekerheid stelt voor het voldoen aan zijn verplichtingen, terwijl wij gerechtigd zijn de levering te schorsen zolang de zekerheid niet is gesteld.
(e) Eveneens zijn wij gerechtigd de levering te schorsen, indien de koper nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting ingevolge reeds eerder gedane leveringen.

6. BETALING
(a) Betaling dient vooraf te geschieden, bij overschrijding van welke termijn de koper/opdrachtgever van rechtswege jegens ons in gebreke zal zijn, in welk geval wij gerechtigd zijn de betreffende overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd onze overige rechten ingevolge wet en overeenkomst.
(b) Hockeypolo.com houdt het recht een derde te gebruiken om de overdracht van betalingen te behandelen. Als de betaling wordt vertraagd, kan Hockeypolo.com een schuld incassobureau tewerkstellen en alle noodzakelijke persoonsgegevens voor de te verwerken betaling overbrengen. In het geval dat een derde voor het betalingsproces tewerkgesteld is, wordt het betalingsproces voltooid slechts wanneer de betaling zoals die door de derde wordt bepaald geheel wordt betaald, zodat de derde dit geld zonder reserves naar Hockeypolo.com kan overbrengen.

7. UITVOERING
(a) Het is ons ten allen tijde toegestaan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren.
(b) Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, uitvoering, gewicht formaat en dergelijke van het materiaal geven de koper/opdrachtgever geen reden tot afkeuring.

8. AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT
(a) Door het geven van een opdacht tot reproductie van de door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de koper/opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij ons in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de reproductie voortvloeiende.
(b) Het auteursgerecht van door ons ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, modellen en andere ontwerpen blijft bij ons berusten, ook wanneer de koper/opdrachtgever er een order op heeft geplaatst.

9. OVERMACHT
(a) In geval van overmacht van onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachtstoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de koper/opdrachtgever, slechts is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding voor het reeds gepresteerde;
(b) Onder overmacht wordt ten deze o.a. verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse als van buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, personeelsgebrek, stremming vervoer, gebrek aan vervoersmiddelen, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnenland als in buitenland tengevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van ons kan worden gevergd;

( Print Algemene Voorwaarden )